نتیجه جستجوی کلمه کشاورزی , آفات و بیماری های گیاهی , کنترل بیولوژیکی آفات

  1. شامل معرفی آفات انار از جمله :شته  اناركنه هاي انارشپشك هاي انارو ....