نتیجه جستجوی کلمه کشاورزی , محصولات زراعی , مقاوم به کم آبی

  1. ارقامي كه از سوي وزارت جهادكشاورزي براي سورگوم ع علوفه  اي معرفی شده شامل 1- رقرم اسپیدفید2-رقم شوگرگريز 3-رقم جامبو