نتیجه جستجوی کلمه کشاورزی , کشت دیم , درخت بادام

  1. فهرست مقدمه  ويژگيهاي فيزيولوژيك بادام  نياز آبي درخت بادام آب قابل استفاده براي درخت بادام مديريت ويژه باغها در شرايط ديم