نتیجه جستجوی کلمه کشاورزی , مشاغل خانگی , تولید قارچ

  1. محاسن تولید قارچ صدفی نسبت به بقیه قارچ های خوراکی به خصوص قارچ تکمه ای :1- تحمل طیف دمایی بیشتر