نتیجه جستجوی کلمه عمران

  1. پيشگفتار از آنجا كه از ابتداي آفرينش، بشر همواره كنجكاو به شناخت محيط پيرامون و گسترش قلمروي خود بوده است، دانستن موقعيت
  2. مهندسي مواد يكي از رشته هاي مهندسي است كه به درستي لقب مادر رشته هاي مهندسي را به خود اختصاص