نتیجه جستجوی کلمه 3

  1. یادآوري اصول اولیه نقشه کشیانواع نقشه هاي صنعتی..... - -1 نقشه مکانیکی 2- نقشه تاسیساتی 3- نقشه ساختمانی 4انواع نقشه
  2. اندازه گیری روغن در بذربرای اندازه گیری روغن در بذر از روش وزنی استفاده شد . در این روش یک
  3. محاسن تولید قارچ صدفی نسبت به بقیه قارچ های خوراکی به خصوص قارچ تکمه ای :1- تحمل طیف دمایی بیشتر
  4. ارقامي كه از سوي وزارت جهادكشاورزي براي سورگوم ع علوفه  اي معرفی شده شامل 1- رقرم اسپیدفید2-رقم شوگرگريز 3-رقم جامبو
  5. مراحل پرورش کرم ابریشم: تفریخ : خروج كرم از تخم را تفريخ گویند .هدف از تفريخ تخم نوغان فقط بيرون آمدن
  6. فهرست: 1- ماده و ساختار آن 2- مقاومت 3- خازنها 4- ديودها 5- ترانزيستور 6- قانون اهم 7- رله 8- مغناطيس 9- منابع
  7. فصل اول : اصول طراحي ماشين هاي الكتريكي  عوامل طراحي  مهندسي به معني كاربرد اقتصادي اصول علمي براي طرح مسايل عملي  حذف مساله