نتیجه جستجوی کلمه 5

  1. یادآوري اصول اولیه نقشه کشیانواع نقشه هاي صنعتی..... - -1 نقشه مکانیکی 2- نقشه تاسیساتی 3- نقشه ساختمانی 4انواع نقشه
  2. محاسن تولید قارچ صدفی نسبت به بقیه قارچ های خوراکی به خصوص قارچ تکمه ای :1- تحمل طیف دمایی بیشتر
  3. مراحل پرورش کرم ابریشم: تفریخ : خروج كرم از تخم را تفريخ گویند .هدف از تفريخ تخم نوغان فقط بيرون آمدن
  4. فهرست: 1- ماده و ساختار آن 2- مقاومت 3- خازنها 4- ديودها 5- ترانزيستور 6- قانون اهم 7- رله 8- مغناطيس 9- منابع
  5. فصل اول : اصول طراحي ماشين هاي الكتريكي  عوامل طراحي  مهندسي به معني كاربرد اقتصادي اصول علمي براي طرح مسايل عملي  حذف مساله
  6. دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی برنامه تحول نظام سلامت "ستاد کشوري اجراي برنامه تحول"  فهرست مطالب: مقدمھ:  مواد قانونی :   تعاریف :   فرایند نظارت
  7. 1- هدف : تعیین چگونگی رسیدگی به اسناد پزشکی در اداره کل بیمه خدمات درمانی استان 2- دامنه عملکرد : اداره