نتیجه جستجوی کلمه 5

  1.   مقدمه: فساد مسأله‌اي است كه در تمام ادوار گريبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة انديشه بسياري از دانشمندان و متفكران
  2. نرم افزار جامع مرکبات به منظور ترویج کشت مرکبات تهیه گردیده است و دار ای مبا حث زیر میباشد : مشخصات عمومی ارقام مرکبات  آماده سازی زمین
  3. دو روش بیولوژیکی برای کنترل مگس سفید که در زیر تشریح شده است می توانند همزمان با هم به کار
  4. ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح : ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات : ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻌﺪاد
  5. ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻴﭙﺲ ﻇﺮﻓﻴﺖ : 500 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح : ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدره ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز : وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و
  6. زنبور تریکوگراما حشره ریز و ظریفی است که حدود یک میلیمتر طول داشته و متعلق به خانواده ای از زنبورها
  7. ۲- انواع گلخانه ها : گلخانه ها از نظر نوع تو لید و نوع تیپ سازه دارای انواع مختلفی به شرح
  8. تاریخچه سفته و برات سفته وبرات به موجب قانون تجارت عمده ترين اسناد تجاري رايج در كشور هستند . تاسال ۱۳۵۵ كه