نتیجه جستجوی کلمه 5

  1. مقدمـه :    نوغانداري به منظور توليد پيله، مادر يكي از قديمي ترين صنايع جهان يعني صنعت نساجي است كه طي
  2. چکیده در طی سال های اخیر تحقیقات بسیار زیادی در رابطه با افزایش عملکرد و بازدهی کارکنان سازمان‌ها صورت گرفته
  3. چكيده زبان رفتار كه بخش عمد ه‌ ارتباطات غيركلامي را تشكيل مي‌دهد، شامل رفتارهايي است كه به كمك آن‌ها بهتر مي‌توانيم
  4. - عنوان شغل :  بسته بندي تخم مرغ بومی 2- تعريف شغل :  بسته بندي تخم مرغ هاي توليدي در روستا و عرضه
  5.     مقدمــه :       عسل حاوي بيش از هفتاد ماده مفيد براي بدن انسان است. اساسا عسل از
  6.  مقدمـه :     درخت خرما درميان ساكنين مناطق خرما خيز ، درخت روزي وبركت ناميده شده وبخش اعظم انرژي مورد
  7. مقدمه جمع آوري زباله هاي قابل بازيافت علاوه بر جلوگيري از آلودگي محيط زيست, در صورت جدا سازي مي تواند به
  8. . با توجه به اهمیت صنعت نساجی از نظر ارتباط پسین و پیشین که این صنعت در اقتصادی می تواند